Fizika III


MECHANIKA 1. Bendros žinios apie judėjimą

1.1. Pagrindinės mechanikos sąvokos /18

1.2. Atskaitos sistema. Kūno nueitas kelias ir poslinkis /21

1.3. Vektoriaus samprata. Vektoriaus projekcijos koordinačių ašyse /26

1.4. Vektorių sudėtis ir atimtis /30

1.5. Tolyginis tiesiaeigis judėjimas /34

1.6. Grafinis tolyginio tiesiaeigio judėjimo vaizdavimas /37

1.7. Mechaninio judėjimo reliatyvumas /46

1.8. Atskaitos sistemos astronomijoje /52

1.9. Skyriaus „Bendros žinios apie judėjimą" apibendrinimas /56


2. Netolyginis tiesiaeigis judėjimas

2.1. Netolygiai judančio kūno greitis /60

2.2. Tolygiai kintamai judančio kūno greitis /63

2.3. Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis /71

2.4. Laisvasis kūnų kritimas /79

2.5. Transporto priemonės ir jų greitis įvairiais istoriniais laikotarpiais /86

2.6. Skyriaus ,,Netolyginis tiesiaeigis judėjimas" apibendrinimas /90


3. Kreivaeigis judėjimas

3.1. Kreive judančio kūno poslinkis ir greitis. Įcentrinis pagreitis /94

3.2. Kūno sukimosi periodas ir dažnis. Apskritimu judančio kūno koordinatės /99

3.3. Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje /105

3.4. Skyriaus „Kreivaeigis judėjimas" apibendrinimas /109


4. Judėjimo dėsniai

4.1. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinės ir neinercinės atskaitos sistemos /112

4.2. Kūnų sąveika /116

4.3. Kūnų inertiškumas. Kūno masė /119

4.4. Jėga ir jos matavimas. Antrasis Niutono dėsnis /122

4.5. Trečiasis Niutono dėsnis /131

4.6. Potvyniai ir atoslūgiai /135

4.7. Skyriaus „Judėjimo dėsniai" apibendrinimas /140


5. Jėgos gamtoje

5.1. Tamprumo jėga /144

5.2. Gravitacijos jėga /148

5.3. Sunkis /154

5.4. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas /157

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com

https://www.youtube.com/watch?v=1LxRCZifjGA


.http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_en.html


http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/mechanics_forces_gravitation_energy_interactive/trajectory_launched_projectile.htm


http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/mechanics_forces_gravitation_energy_interactive/trajectory_launched_projectile_chronophotography.htm   


5.5. Dirbtiniai Žemės palydovai. Kosminiai greičiai /164

5.6. Kūno svoris. Nesvarumas /171

5.7. Trinties jėga /179

5.8. Kelių jėgų veikiamo kūno judėjimas nuožulniąja plokštuma. Surištų kūnų judėjimas /190

5.9. Įcentrinė jėga /195

5.10. Keliamoji jėga /199

5.11. Kosminių skrydžių pradmenys /205

5.12 Skyriaus „Jėgos gamtoje" apibendrinimas /211


6. Statika

6.1. Statikos samprata. Masės centras /216

6.2. Nesisukančių kūnų pusiausvyra /219

6.3. Kūnų, galinčių suktis apie ašį, pusiausvyra /223

6.4. Kūnų pusiausvyros pastovumas /230

6.5. Statikos taikymas biomechanikoje /235

6.6 Skyriaus „Statika" apibendrinimas /238


Laboratoriniai darbai. Apie fizikos laboratorinius darbus XI-XII klasėje /241

1 laboratorinis darbas. Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio radimas /245

2 laboratorinis darbas. Spyruoklės standumo koeficiento matavimas /247

3 laboratorinis darbas. Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas /250

4 laboratorinis darbas. Kūno judėjimo parabole tyrimas /252

5 laboratorinis darbas. Kūno, galinčio suktis apie įtvirtintą ašį, pusiausvyros tyrimas /255


MECHANIKA. 7. Tvermės dėsniai mechanikoje

7.1. Judesio kiekis /8

7.2. Judesio kiekio tvermės dėsnis /11

7.3. Mechaninis darbas /17

7.4. Mechaninė galia /21

7.5. Kinetinė kūno energija 26

7.6. Potencinė kūno energija 30

7.7. Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose /35

7.8. Naudingumo koeficientas /41

7.9. Vėjo energija ir jos naudojimas /45

7.10. Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje" apibendrinimas /48


8. Mechaniniai svyravimai ir bangos

8.1. Mechaninis svyravimas ir jo rūšys. Laisvojo svyravimo sąlygos / 52

8.2. Svyravimo lygtis. Grafinis svyravimo vaizdavimas /57

8.3. Svyravimo fazė. Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis /61

8.4. Laisvojo svyravimo energija. Svyravimo dėsniai /66

8.5. Mechaninis rezonansas /73

8.6. Mechaninės bangos /78

8.7. Garsas /84

8.8. Mechaninių bangų interferencija, atspindys ir difrakcija /90

8.9. Triukšmas. Jo poveikis ir mažinimo būdai 96

8.10. Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos" apibendrinimas /99


9. Reliatyvumo teorijos pradmenys

9.1. Reliatyvumo teorijos samprata. Vienalaikiškumo ir laiko tarpų reliatyvumas /104

9.2. Ilgio reliatyvumas. Reliatyvistinė dinamika /110

9.3. Skyriaus „Reliatyvumo teorijos pradmenys" apibendrinimas /114


ŠILUMINIAI REIŠKINIAI. 10. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai

10.1. Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai /118

10.2. Šiluminis molekulių judėjimas. Molekulių sąveika 123

10.3. Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis /128

10.4. Temperatūra ir jos matavimas /135

10.5. Idealiųjų dujų būsenos lygtis /143

10.6. Idealiųjų dujų būsenos lygties taikymas /146

10.7. Skystieji kristalai ir jų naudojimas /151

10.8. Skyriaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai" apibendrinimas /154


11. Termodinamika

11.1. Vidinė kūnų energija. Šilumos kiekis /160

11.2. Faziniai virsmai /164

11.3. Darbas termodinamikoje /169

11.4. Pirmasis termodinamikos dėsnis /173

11.5. Antrasis termodinamikos dėsnis /177

11.6. Šiluminiai varikliai. Jų naudingumo koeficientas /179

11.7. Vidaus degimo variklių keliama tarša /186

11.8. Skyriaus „Termodinamika" apibendrinimas /189


12. Garai ir skysčiai

12.1. Sotieji garai ir jų savybės /194

12.2. Virimas. Kritinė temperatūra /196

12.3. Oro drėgnis. Jo matavimo prietaisai /200

12.4. Paviršiaus įtemptis. Paviršiaus įtempties jėga /205

12.5. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai /209

12.6. Orai ir jų stebėjimas /213

12.7. Skyriaus „Garai ir skysčiai" apibendrinimas /217


13. Kietieji kūnai

13.1. Kietųjų kūnų sandara. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai /222

13.2. Kietųjų kūnų deformacijos rūšys /226

13.3. Kietųjų kūnų mechaninės savybės /230

13.4. Metalų stiprinimo būdai. Kompozitai /235

13.5. Skyriaus „Kietieji kūnai" apibendrinimas /239


ELEKTRA. 14. Eiektrostatika

14.1. Elektros krūvis. Kūnų įsielektrinimas. Elektros krūvio tvermės dėsnis /244

14.2. Kulono dėsnis /249

14.3. Elektrinis laukas, jo stipris /252

14.4. Elektrinio lauko darbas. Potencialas. Įtampa /258

14.5. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke /262

14.6. Elektrinė talpa. Kondensatoriai /266

14.7. Kondensatorių jungimo būdai /273

14.8. Kondensatorių gamyba ir naudojimas /277

14.9. Skyriaus „Elektrostatika" apibendrinimas /280


Laboratoriniai darbai  Matavimo paklaidų samprata /284

Matavimo paklaidų skaičiavimas /284

6 ld Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas /287

7 ld Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle /288

8 ld Gei-Liusako dėsnio tikrinimas /290

9 ld Oro santykinio drėgnio nustatymas /293

10 ld Vandens paviršiaus įtempties koeficiento nustatymas lašinimo metodu /294

11 ld Gumos tamprumo modulio nustatymas /296