Fizika IV


ELEKTRA. 1. Nuolatinė elektros srovė

1.1. Elektros srovė ir jos stipris / 8

1.2. Elektrinė varža. Omo dėsnis grandinės daliai / 12

1.3. Elektrinės grandinės. Nuoseklusis ir lygiagretusis laidininkų jungimas / 16

1.4. Mišrusis laidininkų jungimas / 23

1.5. Elektros srovės stiprio ir įtampos matavimas / 30

1.6. Nuolatinės elektros srovės šaltiniai. Elektrovara / 33

1.7. Omo dėsnis uždarajai grandinei / 37

1.8. Omo dėsnio uždarajai grandinei taikymas / 41

1.9. Elektros srovės darbas ir galia / 46

1.10. Buityje ir technikoje naudojami srovės šaltiniai / 51

1.11. Skyriaus „Nuolatinė elektros srovė" apibendrinimas / 56


2. Magnetinis laukas

2.1. Magnetinio lauko šaltiniai / 62

2.2. Magnetinės linijos. Magnetinės indukcijos vektorius / 66

2.3. Ampero jėga / 71

2.4. Nuolatinės elektros srovės variklis. Elektros matavimo prietaisai / 75

2.5. Lorenco jėga / 79

2.6. Medžiagų magnetinės savybės / 84

2.7. Laukų poveikis gyviesiems organizmams / 88

2.8. Skyriaus „Magnetinis laukas" apibendrinimas / 91


3. Elektros srovė įvairiose terpėse

3.1. Elektroninis metalų laidumas / 96

3.2. Elektros srovė puslaidininkiuose / 99

3.3. Puslaidininkinė sandūra. Puslaidininkiniai prietaisai / 104

3.4. Tranzistorius / 110

3.5. Elektros srovė vakuume / 113

3.6. Elektros srovė skysčiuose / 118

3.7. Elektros srovė dujose / 123

3.8. Elektros išlydis gamtoje ir technikoje / 128

3.9. Skyriaus „Elektros srovė įvairiose terpėse" apibendrinimas / 131


4. Elektromagnetinė indukcija

4.1. Elektromagnetinė indukcija. Magnetinis srautas /136

4.2. Indukuotosios srovės kryptis / 140

4.3. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis / 143

4.4. Sūkurinis elektrinis laukas / 145

4.5. Judančiame laidininke indukuota elektrovara / 148

4.6. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija / 152

4.7. Transformatorius / 155

4.8. Elektromagnetinė indukcija technikoje ir buityje / 158

4.9. Skyriaus „Elektromagnetinė indukcija" apibendrinimas /161


5. Elektromagnetiniai virpesiai

5.1. Laisvieji elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūras / 166

5.2. Elektros krūvio ir srovės stiprio harmoniniai virpesiai /170

5.3. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai / 174

5.4. Kintamosios srovės grandinės aktyvioji varža / 179

5.5. Ritė kintamosios srovės grandinėje / 182

5.6. Kondensatorius kintamosios srovės grandinėje / 186

5.7. Rezonansas kintamosios srovės grandinėje / 189

5.8. Kintamosios srovės generatorius / 193

5.9. Elektros energijos gamyba ir perdavimas / 197

5.10. Elektros energetikos raida Lietuvoje / 201

5.11. Skyriaus „Elektromagnetiniai virpesiai" apibendrinimas / 205


6. Elektromagnetinės bangos

6.1. Elektromagnetinės bangos, jų spinduliavimas / 210

6.2. Elektromagnetinių bangų skalė / 213

6.3. Radijo ryšys. Elektroninis generatorius / 219

6.4. Radijo ryšio principai. Radijo imtuvas / 222

6.5. Radijo bangų ir mikrobangų taikymas ryšio priemonėse / 226

6.6. Skaitmeninės ryšio sistemos / 231

6.7. Skyriaus „Elektromagnetinės bangos" apibendrinimas / 236


Laboratoriniai darbai. Apie fizikos laboratorinius darbus XII klasėje / 239

1 ld Laidininko savitosios elektrinės varžos matavimas / 243

2 ld Srovės šaltinio elektrovaros ir vidinės varžos matavimas / 245

3 ld Puslaidininkinio diodo voltamperinės charakteristikos gavimas / 246

4 ld Rezonanso elektrinėje grandinėje tyrimas / 248OPTIKA. 7. Geometrinė optika

7.1. Tiesiaeigis šviesos sklidimas / 8

7.2. Šviesos atspindys / 13

7.3. Šviesos lūžimas / 16

7.4. Visiškasis šviesos atspindys / 21

7.5. Lęšiai. Spindulių eiga trikampėje prizmėje / 26

7.6. Lęšį apibūdinančios sąvokos. Lęšio laužiamoji geba / 28

7.7. Lęšiu gaunamo atvaizdo braižymas / 32

7.8. Lęšio didinimas. Plonojo lęšio formulė / 39

7.9. Akis - optinė sistema / 46

7.10. Optiniai prietaisai, didinantys regėjimo kampą / 52

7.11. Optiniai prietaisai astronomijoje / 55

7.12. Skyriaus „Geometrinė optika" apibendrinimas / 59


8. Banginė optika

8.1. Šviesos prigimtis / 64

8.2. Šviesos greitis. Šviesos bangos ilgis / 66

8.3. Šviesos dispersija. Vaivorykštė / 73

8.4. Šviesos interferencija / 78

8.5. Šviesos interferencija plonosiose plėvelėse / 84

8.6. Šviesos difrakcija / 89

8.7. Frenelio ir Fraunhoferio difrakcija / 92

8.8. Difrakcinė gardelė / 98

8.9. Šviesos poliarizacija / 103

8.10. Eksperimentinė banginė optika / 106

8.11.Skyriaus „Banginė optika" apibendrinimas / 110


9. Kvantinė optika

9.1. Šiluminė spinduliuote / 114

9.2. Spektrų rūšys / 117

9.3. Planko kvantų hipotezė / 121

9.4. Fotoefektas / 124

9.5. Fotoefekto dėsniai / 126

9.6. Fotoefekto taikymas / 132

9.7. Šviesos slėgis / 136

9.8. Bangos-dalelės dvejopumas / 140

9.9. Skyriaus „Kvantinė optika" apibendrinimas / 142


ATOMO FIZIKA. 10. Atomo ir branduolio fizika

10.1. Planetinis atomo modelis ir jo ribotumas / 146

10.2. Vandenilio atomo modelis / 150

10.3. Lazeriai / 156

10.4. Elementariosios dalelės / 167

10.5. Elementariųjų dalelių registravimo prietaisai ir metodai / 174

10.6. Radioaktyvumas / 180

10.7. Radioaktyvieji virsmai / 183

10.8. Atomo branduolys / 189

10.9. Atomo branduolio ryšio energija / 193

10.10. Branduolinės reakcijos / 197

10.11. Grandininės branduolinės reakcijos / 201

10.12. Branduolinis reaktorius / 205

10.13. Termobranduolinės reakcijos / 210

10.14. Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis / 214

10.15. Branduolinės energetikos privalumai ir problemos / 219

10.16. Skyriaus „Atomo ir branduolio fizika" apibendrinimas / 222


ASTRONOMIJA. 11. Astronomija

11.1. Astronomijos mokslo samprata ir ryšys su kitais mokslais / 226

11.2. Saulės sistemos planetos / 229

11.3. Žemė - mūsų planeta / 238

11.4. Mėnulis - Žemės palydovas / 244

11.5. Asteroidai, kometos^ meteorai ir meteoritai / 248

11.6. Saulė - artimiausia Žemei žvaigždė / 254

11.7. Žvaigždžių klasifikacija / 258

11.8. Žvaigždžių evoliucija / 263

11.9. Kintamosios žvaigždės / 266

11.10. Žvaigždynai. Žvaigždėlapiai / 270

11.11. Mūsų Galaktika / 276

11.12. Kitos galaktikos. Galaktikų sistemos / 282

11.13. Visatos evoliucija. Kosmoso tyrimai / 286

11.14. Skyriaus „Astronomija" apibendrinimas / 290


Laboratoriniai darbai. Apie fizikos laboratorinius darbus XII klasėje / 295

5 ld Stiklo lūžio rodiklio nustatymas / 299

6 ld Atvaizdų gavimas lęšiu. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio ir laužiamosios gebos nustatymas / 300