Medžiagos tankis


Pamokos veikla.

Susipažįsta su tankio žymėjimu, matavimo vienetais, prietaisu. Sprendžia uždavinius.

Tankio žymėjimas, matavimas. Kartotinių ar dalinių vienetų vertimas pagrindiniais SI vienetais. Uždavinių sprendimas.

Perskaityti  Medžiagos tankis.(39 psl.).   Atlikti 1-13  užduotis  (41 psl.). Gali paruošti pranešimą „Medžiagos tankis“
Medžiagos turi daugelį savybių, kurias galima apibūdinti fizikiniais dydžiais. Vienas iš tokių dydžių yra medžiagos tankis. Jis rodo, kokia yra vienetinio tūrio (1 m³ arba 1 cm³) medžiagos masė, todėl, norėdami sužinoti medžiagos, iš kurios pagamintas kūnas, tankį, turime to kūno masę padalyti iš jo tūrio:

medžiagos tankis = kūno masė / kūno tūris

Medžiagos tankį pažymėję graikiška raide ρ (tariame „ro“), gausime tankio formulę:

ρ = m / V

Iš jos nesunku nustatyti pagrindinį tankio matavimo vienetą:

[ρ] = [m] / [V] = 1 kg / 1 m³ = 1 kg/m³

Šis vienetas skaitomas taip: kilogrãmas kùbiniam mètrui. Tačiau praktikoje tankis dažnai reiškiamas smulkesniais vienetais – gramais kubiniam centimetrui (g/cm³). Kaip šis vienetas susijęs su pagrindiniu tankio vienetu? Norėdami atsakyti, pasitelkime tankio formulę:

[ρ] = 1 kg / 1 m³ = 1000 g / 1 000 000 cm³ = 1/1000 g/cm³

Vadinasi, 1 g/cm3 = 1000 kg/m3.


Atlikime bandymą, kuris rodo, kad tankis iš tikrųjų apibūdina medžiagą.

Bandymas. Paimkime kelis įvairaus dydžio aliuminio tašelius arba gabalėlius. Svarstyklėmis nustatykime kiekvieno jų masę, o matavimo cilindru (menzūra) arba apskaičiuodami – tūrį. Kiekvieno gabalėlio masę padalykime iš jo tūrio. Matavimo ir skaičiavimo duomenis surašykime lentelėje (pateikiame vieno tokio bandymo rezultatus):

Masė, gTūris, cm3Tankis, g/cm3
28,710,42,76
57,221,42,67
114,642,52,70
810,5300,02,70
  vidurkis 2,71

Matome, kad visų aliuminio tašelių masės ir tūrio santykis yra apytiksliai toks pat. Vadinasi, jis nepriklauso nuo tašelio didumo ir yra būdingas tik medžiagai, iš kurios padarytas tašelis, t. y. aliuminiui. Iš kitų medžiagų pagamintų tašelių šis santykis bus kitoks. Atlikę tokius bandymus su įvairiomis medžiagomis, galėtume apskaičiuoti kiekvienos jų tankį.

Pateikiame kai kurių jums labiau žinomų medžiagų tankio lentelę.

 Kai kurių medžiagų tankis
Medžiaga
ρ, kg/m³
ρ, g/cm³
Platina21 50021,5
Vanduo10001,0
Auksas19 30019,3
Alyvų aliejus9200,92
Gyvsidabris13 60013,6
Polietilenas9200,92
Švinas11 34011,34
Ledas (0 °C)9000,9
Sidabras10 50010,5
Nafta8000,8
Varis89008,9
Popierius700–12000,7–1,2
Plienas, geležis78007,8
Benzinas7100,71
Granitas2600–30002,6–3,0
Sausas ąžuolas7000,7
Aliuminis27002,7
Sausa pušis4000,4
Stiklas25002,5
Kamštis2400,24
Smėlis15001,5
Oras (0 °C)1,290,00129
Akmens anglys1200–14001,2–1,4
Vandenilis0,090,00009
 
    Artsy_density_column.png  


palyginti iš įvairių medžiagų pagamintų kūnų masę ir neklysdami pasakyti, kuri tokio pat tūrio medžiaga yra sunkesnė, o kuri – lengvesnė;Žinodami medžiagų tankį, galime:

  • apskaičiuoti kūno, kurio neįmanoma pasverti, masę arba kūno, kurio nepavyksta išmatuoti, tūrį.


Masė ir tankis – skirtingi dydžiai

Anksčiau sakėme, kad medžiagos tankis rodo, kokia yra 1 m³ tos medžiagos masė. Tačiau iš formulės m = ρV matyti, kad masė ir tankis yra skirtingi fizikiniai dydžiai. Žinant tik medžiagos tankį, dar negalima pasakyti, kokia yra kūno, padaryto iš tos medžiagos, masė. Dar reikia žinoti ir to kūno tūrį.

Masė yra kūną apibūdinantis fizikinis dydis, o tankis – medžiagą apibūdinantis dydis.


7 klase 5 tankis.jpgMedžiagos tankis PRIEDAI